Privacy Regelement

Privacy Regelement
Inleiding
Op grond van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hanteert Ellen Konings een Privacyreglement. Al uw rechten zijn in dit reglement vastgelegd, zoals het recht van inzage in uw gegevens, het recht om deze gegevens zo nodig te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
1. Artikel 1.
De Algemene verordening gegevensbescherming bepaalt dat uw persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn aangevraagd en dat ze alleen onder ogen komen van mensen voor wie ze bestemd zijn.
2. Artikel 2.
Ellen Konings is gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Wij verstrekken geen informatie aan derden behoudens mondelinge en/of schriftelijke toestemming van de cliënt.
3. Artikel 3.
De wet geeft u het recht om de gegevens, zoals wij die hebben opgenomen, in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en na te vragen aan wie de gegevens zijn verstrekt. U kunt uw gegevens inzien op aanvraag bij uw coach.
4. Artikel 4.
Ellen Konings zal uw gegevens nooit aan derden ter inzage geven of mondeling verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
5. Artikel 5.
Ellen Konings zal geen informatie over u opvragen zonder uw schriftelijke of mondelinge toestemming.
6. Artikel 6.
Gegevens van u worden gedurende de wettelijk vastgelegde termijn van 10 jaar bewaard.
7. Artikel 7.
De persoonsgegevens zijn opgeslagen in een beschermde omgeving.
8. Artikel 8.
Bij klachten over de omgang met uw gegevens kunt u zich richten tot uw coach.