Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
1. Bedrijfsomschrijving
Ellen Konings Coaching en Advies biedt coaching op het gebied van het ontdekken van het eigen talent, met als doel vinden van (bij voorkeur betaald) werk.
2. Uitgangspunten
De coaching vindt plaats op basis van wederzijds respect. Daar waar mogelijk zijn reflectie, bewustwording, eigen verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, denken én voelen, open staan voor leerervaringen en ruimte voor nieuw gedrag typerend voor het traject. Er wordt gewerkt aan de hand van uitgangspunten vanuit Co-active coaching en positieve psychologie.
3. Vertrouwelijkheid
Alles wat in het contact tussen coach en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk. De coach treedt m.b.t. het besprokene niet naar buiten, tenzij de cliënt hiertoe nadrukkelijk toestemming geeft. De cliënt heeft het recht zelf te beslissen wat naar buiten komt.
4. Intakegesprek / kennismaking
Het intakegesprek verkent de mogelijkheden voor coaching / begeleiding tussen coach en cliënt. Besproken worden in ieder geval: verwachtingen ten aanzien het coachings-/begeleidingstraject, het opstellen van het ondersteuningsplan/begeleidingsplan, de persoonlijke verhouding, de tijdsinvestering en de overige inspanningen van de betrokken partijen, locatie, kosten, aantal gesprekken per week / maand, en de doelstelling van het coachings/begeleidingstraject.
5. Kosten kennismaking
Het kennismakingsgesprek is gratis.
6. Doelstelling coachingstraject
De doelstelling van het coachings- / begeleidingstraject wordt in onderling overleg bepaald.
7. Aansprakelijkheid
Alle verplichtingen van de coach onder deze overeenkomst worden aangemerkt als inspanningsverbintenissen. De coach is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van de coach.
8. Afspraken inzake tijdsinvestering, kosten en afwezigheid
De coach en de cliënt maken in overleg een overeenkomst. Hierin worden prijsafspraken en de duur van het traject vooraf vastgesteld. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen. Indien blijkt dat het noodzakelijk is om afspraken met betrekking tot de werkzaamheden en de hieraan gekoppelde prijsafspraken aan te vullen of te wijzigen, dan zullen coach en cliënt in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
Mocht een cliënt niet in staat zijn binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, dan heeft Ellen Konings Coaching en Advies het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
9. Locatie en reiskosten
Per traject worden afspraken gemaakt over de locatie. Reiskosten voor de coach zijn in principe inbegrepen bij de overeengekomen kosten voor een traject, tenzij vooraf anders wordt overeen gekomen
10. Afzeggen coaching sessie
Zowel coach als cliënt houden zich aan de afspraken. Een coaching sessie kan tot 48 uur van tevoren kostenloos worden afgezegd. Er wordt dan in onderling overleg een vervangende datum vastgesteld tenzij anders wordt afgesproken. Bij niet of te laat afzeggen hoeft geen vervangende datum te worden vastgesteld, de locatiekosten zullen worden doorberekend. De betalingsverplichting blijft in die gevallen wel bestaan.
11. Factureren
Het moment van factureren word in overleg bepaald. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij het uitblijven van de betalingen geven wij de vordering uit handen aan een deurwaarderskantoor waarbij de kosten van incasso voor rekening van de betalingsplichtige komen.
12. Dossiervorming
Ten behoeve van het werken met een cliënt wordt altijd een dossier gevormd. Dit dossier wordt na het beëindigen van het begeleidingstraject maximaal 10 jaar (wettelijke termijn) bewaard waarna het wordt vernietigd.
13. Klachtenregeling
Voor de klachtenregeling verwijzen we u naar de Noloc Gedragscode.
14. Wijziging Algemene Voorwaarden
Ellen Konings Coaching en Advies behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden te wijzigen. Voor nieuwe cliënten geldt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden effectief één maand na aankondiging hiervan aan lopende cliënten, dan wel één maand na plaatsing van de herziene Algemene Voorwaarden op de website van Ellen Konings Coaching en Advies.

Versie november 2018